กลุ่มงานทันตกรรม


ทพญ.วิราวัลย์ เพาะปลูก
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

 


ทพญ.เนตรนภา แคนยุกต์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ


นางธนีนุช ปานพันธุ์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน


นางสยุมพร โตอ่อน
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน


นางอนันญา อินนก
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน


นางสาวยุวดี ผิวตาลดี
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน


นางนภัสภรณ์ น้ำฉ่ำ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้


นายวรเทพ กำจร
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข


      
 
จัดทำโดย
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลท่าช้าง จ.สิงห์บุรี