กลุ่มงานการแพทย์

นพ.สุขสันติ พักธรรมนัก
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าช้าง


นพ.ธนา พุทธากรณ์
นายแพทย์ชำนาญการ


พญ.พัดชา คุ้มไพรี์
นายแพทย์ชำนาญการ


ทพญ.วิลาวัลย์ เพาะปลูก
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ


พญ.สามิตรา กลีบบุบผา
นายแพทย์ปฎิบัติการ


นพ.ศรวิทย์ โอสถศิลป์
นายแพทย์ปฏิบัติการ


ทพญ.เนตรนภา แคนยุกต์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ


นพ.สิทธิสุข ไอยะรา
นายแพทย์ปฏิบัติการ
 
 
 
จัดทำโดย
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลท่าช้าง จ.สิงห์บุรี