กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ำนาญ

 


ภก.กิตติศักดิ์ เหลืองใส
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค


ภก.มารุพงศ์ สุขพ่อค้า
เภสัชกรปฏิบัติการ


ภญ.ศิริรัตน์ บัวคง
เภสัชกรปฏิบัติการ


นางชนิดา โพธิ์วัฒ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน


ภญ.อุดมลักษณ์ อุสาหะ
เภสัชกรปฎิบัติการ


นางจุฑามาศ แก้วเกิด
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติการนส.มนชิตา ลักษณะบุตร
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน


นางสาวสุภัคชญา เวชปาน
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติการ


     
 
จัดทำโดย
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลท่าช้าง จ.สิงห์บุรี