งานผู้ป่วยนอก


นางรุจิรา ละอองนวล
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล


นางไพฑูรย์ ชมจันทร์
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก


นางขนิษฐา แสงทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวเมตตา อิ่มสำอางค์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางนพรัตน์ คุ้มครอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางธมกร โชคธนธรณ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวขวัญชนก ทองประพันธุ์
เวชสถิติ


นายปริญญา อินทสโร
พนักงานช่วยเหลือคนไข้


นางศณิษา วีระพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ


นางทิพย์ประภา คำเมือง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

      
 
จัดทำโดย
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลท่าช้าง จ.สิงห์บุรี