งานห้องผ่าตัดและงานห้องคลอด

 


นางรุจิรา ละอองนวล
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

งานห้องผ่าตัด
งานห้องคลอด

นางจิรภา ละอองนวล
หัวหน้างานห้องผ่าตัด

นางวรรณภา เจริญสอน
หัวหน้างานห้องคลอด

นางอุบล แก้วเกิด
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางรุ่งนภา สิงห์มงคลศักดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
     
 
จัดทำโดย
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลท่าช้าง จ.สิงห์บุรี