กลุ่มงานการจัดการ


นางสาวมัลลิกา บัวงาม
หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ

 

งานการเงินและบัญช งานพัสดุ งานธุรการ
       

นางสาวฐิตาภรณ์ ปกป้อง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน

นางศิริวรรณ แจ่มจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางพัชรา เหลืองเมฆา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายอาทิตย์ เขตนักรบ
พนักงานขับรถยนต์


นางวรางคณา กุลผึ้ง
นักวิชาการเงินและบัญชี


นายสำเนา ผ่องโสภิส
ผู้ช่วยช่างทั่วไป


นางกุพชกา เมืองคำ
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสุพจน์ มัจฉิม
พนักงานขับรถยนต์

 


นางสาวดิสราพร ยาคำ
นักวิชาการพัสดุ


นายนพดล บุญเลิศ
พนักงานบริการ


นางสาวนกแก้ว สอดส่อง
พนักงานบริการ

 
นางสุคนธ์ อากาศสุภา
พนักงานพิมพ์

นายวัชรา ปอไหม
พนักงานบริการ

นายสุทิน ตันสุวรรณ์
พนักงานบริการ

 


นายชัยณรงค์ โสกัณทัต
พนักงานเกษตรพื้นฐาน


 
จัดทำโดย
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลท่าช้าง จ.สิงห์บุรี