กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์

 


นายวิษณุ บุญเลิศ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์

 


นางรุ่งรัตน์ มีสายมงคล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางรัตชญา ปอไหม
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวพรเพ็ญ วงษ์สนธิ์
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์


      
 
จัดทำโดย
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลท่าช้าง จ.สิงห์บุรี