งานจิตเวชและยาเสพติด และงานจ่ายกลาง

 


นางรุจิรา ละอองนวล
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล


งานจิตเวชและยาเสพติด
งานจ่ายกลาง

 


ดร.เฉลิมศรี ราชนาจันทร์
หัวหน้างานยาเสพติด


 


นางสมจิตร จารี
หัวหน้างานจ่ายกลาง


นางใบเรียม เงางาม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการนางเฉลียว เอี่ยมเพ็ชร
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางวิภา อ่อนนาค
พนักงานทั่วไปนายเจนรบ หากุหลาบ
พนักงานทั่วไป


 
จัดทำโดย
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลท่าช้าง จ.สิงห์บุรี