กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

 


พญ.พัดชา คุณวุฒิ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

งานกายภาพบำบัด
งานแพทย์แผนไทย

นางสาวดวงพร ดวงสุดา
นักกายภาพบำบัดปฎิบัติการ

นางศรีนวน ศิลามาศ
หัวหน้างานห้องคลอด

นางสาวดาววงษ์ เบ้าเคลือบ
นักกายภาพบำบัดปฎิบัติการ

นางประนอม เหมือนพงษ์
ผู้ช่วยการพยาบาล
     
 
จัดทำโดย
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลท่าช้าง จ.สิงห์บุรี