กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว และบริการด้านปฐมภูมิ


นางสิลินทิพย์ ชัยบุรินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว และบริการด้านปฐมภูมิ

 


นายเชิดชาย เจริญสอน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางสายพินท์ คงมลายู
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวชาลิสา ผิวผ่อง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางปราณี ขำสุวรรณ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางวราภรณ์ อินทสโร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นายสำเริง ชำนาญ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน


นายณัฐชัย พันธุ์ปั้น
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน


นางสาวนัทมนต์ น้ำทอง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

     
 
จัดทำโดย
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลท่าช้าง จ.สิงห์บุรี