ที่ 76/5 หมู่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434

 ทำเนียบผู้อำนวยการ

1. นายแพทย์ประเสริฐ พันธุ์แพ 2512 – 2517 13. นายแพทย์อนุชา ชูเกียรติ 2534 – 2535
2. นายแพทย์ธวัช นาวีระ 2517 – 2518 14. นายแพทย์สมเจตน์ ฟุ้งพงษ์ 2535 – 2536
3. นายแพทย์ประเจิด สุริยจามร 2518 – 2519 15. แพทย์หญิงภัทรานุช นิลประวิทย์ 2536 – 2538
4. นายแพทย์สมศักดิ์ ดิลกวัฒนา 2519 – 2520 16. นายแพทย์ชำนาญ แท่นประเสริฐกุล 2538 – 2539
5. นายแพทย์วิฑิต บรรจง 2520 – 2521 17. แพทย์หญิงหทัยรัตน์ พิพิธวิจิตรกร 2539 – 2540
6. นายแพทย์สมเจตน์ สักการโกศล 2521 – 2523 18. นายแพทย์ปรีชา ภิญโญพรพานิช 2540 – 2541
7. นายแพทย์สุรศักดิ์ บุญณยฤทธิ์ชัยกิจ 2523 – 2525 19. นายแพทย์วิชาญยุทธ ช่างประดับ 2541 – 2543
8. นายแพทย์เมธา พิพัฒน์พงศ์เลิศ 2525 – 2526 20. แพทย์หญิงสุมันทรา ธงทอง 2544 – 2545
9. แพทย์หญิงสุรีพร เกษมสันติสุข 2526 – 2528 21. นายแพทย์ทวนฤทธิ์ สอนสะอาด 2546 – 2547
10. แพทย์หญิงกฤติยา อินทรทิตติ 2528 – 2529 22. นายแพทย์มาโนช อิ่มสมบัติ 2547 – 2552
11. นายแพทย์สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ 2529 – 2533 23. นายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง 2552 – 2553
12. นายแพทย์สมบุญ เหลืองวัฒนากิจ 2533 – 2534 24. นายแพทย์สุขสันติ พักธรรมนัก 2553 – 2563

 

25. นายแพทย์ธนา พุทธากรณ์ 2563 – ปัจจุบัน