หมู่ที่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434

 ทำเนียบผู้อำนวยการ

1. นายแพทย์ประเสริฐ พันธุ์แพ 2512 – 2517
2. นายแพทย์ธวัช นาวีระ 2517 – 2518
3. นายแพทย์ประเจิด สุริยจามร 2518 – 2519
4. นายแพทย์สมศักดิ์ ดิลกวัฒนา 2519 – 2520
5. นายแพทย์วิฑิต บรรจง 2520 – 2521
6. นายแพทย์สมเจตน์ สักการโกศล 2521 – 2523
7. นายแพทย์สุรศักดิ์ บุญณยฤทธิ์ชัยกิจ 2523 – 2525
8. นายแพทย์เมธา พิพัฒน์พงศ์เลิศ 2525 – 2526
9. แพทย์หญิงสุรีพร เกษมสันติสุข 2526 – 2528
10. แพทย์หญิงกฤติยา อินทรทิตติ 2528 – 2529
11. นายแพทย์สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ 2529 – 2533
12. นายแพทย์สมบุญ เหลืองวัฒนากิจ 2533 – 2534
13. นายแพทย์อนุชา ชูเกียรติ 2534 – 2535
14. นายแพทย์สมเจตน์ ฟุ้งพงษ์ 2535 – 2536
15. แพทย์หญิงภัทรานุช นิลประวิทย์ 2536 – 2538
16. นายแพทย์ชำนาญ แท่นประเสริฐกุล 2538 – 2539
17. แพทย์หญิงหทัยรัตน์ พิพิธวิจิตรกร 2539 – 2540
18. นายแพทย์ปรีชา ภิญโญพรพานิช 2540 – 2541
19. นายแพทย์วิชาญยุทธ ช่างประดับ 2541 – 2543
20. แพทย์หญิงสุมันทรา ธงทอง 2544 – 2545
21. นายแพทย์ทวนฤทธิ์ สอนสะอาด 2546 – 2547
22. นายแพทย์มาโนช อิ่มสมบัติ 2547 – 2552
23. นายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง 2552 – 2553
24. นายแพทย์สุขสันติ พักธรรมนัก 2553 – ปัจจุบัน