ทำเนียบผู้อำนวยการ

1.นายแพทย์ประเสริฐ พันธุ์แพ 2512 – 2517
2.นายแพทย์ธวัช นาวีระ 2517 – 2518
3.นายแพทย์ประเจิด สุริยจามร 2518 – 2519
4.นายแพทย์สมศักดิ์ ดิลกวัฒนา 2519 – 2520
5.นายแพทย์วิฑิต บรรจง 2520 – 2521
6.นายแพทย์สมเจตน์ สักการโกศล 2521 – 2523
7.นายแพทย์สุรศักดิ์ บุญณยฤทธิ์ชัยกิจ 2523 – 2525
8.นายแพทย์เมธา พิพัฒน์พงศ์เลิศ 2525 – 2526
9.แพทย์หญิงสุรีพร เกษมสันติสุข 2526 – 2528
10.แพทย์หญิงกฤติยา อินทรทิตติ 2528 – 2529
11.นายแพทย์สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ 2529 – 2533
12.นายแพทย์สมบุญ เหลืองวัฒนากิจ 2533 – 2534
13.นายแพทย์อนุชา ชูเกียรติ 2534 – 2535
14.นายแพทย์สมเจตน์ ฟุ้งพงษ์ 2535 – 2536
15.แพทย์หญิงภัทรานุช นิลประวิทย์ 2536 – 2538
16.นายแพทย์ชำนาญ แท่นประเสริฐกุล 2538 – 2539
17.แพทย์หญิงหทัยรัตน์ พิพิธวิจิตรกร 2539 – 2540
18.นายแพทย์ปรีชา ภิญโญพรพานิช 2540 – 2541
19.นายแพทย์วิชาญยุทธ ช่างประดับ 2541 – 2543
20.แพทย์หญิงสุมันทรา ธงทอง 2544 – 2545
21.นายแพทย์ทวนฤทธิ์ สอนสะอาด 2546 – 2547
22.นายแพทย์มาโนช อิ่มสมบัติ 2547 – 2552
23.นายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง 2552 – 2553
24.นายแพทย์สุขสันติ พักธรรมนัก 2553 – ปัจจุบัน