หมู่ที่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434

คณะกรรมการบริหาร


นพ.สุขสันติ พักธรรมนัก
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าช้าง


นางรุจิรา ละอองนวล
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล


นพ.ธนา พุทธากรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์


ทพญ.พิชาวีร์ พาณิชพงษ์พันธ์ุ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม


ภก.มารุพงศ์ สุขพ่อค้า
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค


ภก.อุดมลักษณ์ อุสาหะ
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก


นางอุบล แก้วเกิด
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู


นางสาวมัลลิกา บัวงาม
หัวหน้ากลุ่มการจัดการทั่วไป


นางสิลินทิพย์ ชัยบุรินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม


นายวิษณุ บุญเลิศ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์