คณะกรรมการบริหาร


นพ.สุขสันติ พักธรรมนัก
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าช้าง


นางรุจิรา ละอองนวล
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล


นพ.ธนา พุทธากรณ์
นายแพทย์ชำนาญการ


ทพญ.วิลาวัลย์ เพาะปลูก
หัวหน้างานทันตกรรม


นางสาวมัลลิกา บัวงาม
หัวหน้ากลุ่มการจัดการทั่วไป


นางสิลินทิพย์ ชัยบุรินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์
ครอบครัว
และบริการด้านปฐมภูมิ


นายวิษณุ บุญเลิศ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์
ภก.กิตติศักดิ์ เหลืองใส
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค