ที่ 76/5 หมู่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434

เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย (Goals)

๑. ประชาชนได้รับบริการที่ถูกต้องปลอดภัยตามมาตรฐานการบริการครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา
    พยาบาล และ การฟื้นฟูสภาพ

๒. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับ
๓. ประชาชนได้รับบริการการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ
๔. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนำสารสนเทศมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. มีการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง ที่มีประสิทธิภาพ
๖. มีการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
๗. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๘. ประชาชนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองและชุมชน
๙. ประชาชนกลุ่มโรคเรื้อรังในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๑๐. ภาคีเครือข่ายมีชุมชนต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพ
๑๑. บุคลากรมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพตามภาระหน้าที่
๑๒. บุคลากรมีความสุขในการทำงาน ๑๓.บุคลากรมีสุขภาพดี

 ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. พัฒนาระบบการให้บริการของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน
๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
๓. พัฒนาเชิงรุกครอบคลุมพื้นที่และประชาชนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
๔. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีความสุขในการทำงาน