เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย (Goals)

๑.ประชาชนได้รับบริการที่ถูกต้องปลอดภัยตามมาตรฐานการบริการครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และ การฟื้นฟูสภาพ
๒.ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับ
๓.ประชาชนได้รับบริการการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ
๔.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนำสารสนเทศมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.มีการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง ที่มีประสิทธิภาพ
๖.มีการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
๗.การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๘.ประชาชนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองและชุมชน
๙.ประชาชนกลุ่มโรคเรื้อรังในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๑๐.ภาคีเครือข่ายมีชุมชนต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพ
๑๑.บุคลากรมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพตามภาระหน้าที่
๑๒.บุคลากรมีความสุขในการทำงาน ๑๓.บุคลากรมีสุขภาพดี

 ประเด็นยุทธศาสตร์

๑.พัฒนาระบบการให้บริการของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน
๒.พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
๓.พัฒนาเชิงรุกครอบคลุมพื้นที่และประชาชนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
๔.บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีความสุขในการทำงาน