ผังโครงสร้างโรงพยาบาล
 

 

     
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 
             
กลุ่มงานการจัดการ
 
กลุ่มงานทันตกรรม
 
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
 
กลุ่มงานการแพทย์
             
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
 
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์
 
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
และบริการด้านปฐมภูมิ
             
         
กลุ่มการพยาบาล
 
         
# งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
 
         
# งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
 
         
# งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
         
# งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
และวิสัญญีพยาบาล
 
         
# งานการพยาบาลผู้คลอด
 
         
# งานการพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อ
และจ่ายกลาง
 
         
# งานจิตเวชและยาเสพติด