หมู่ที่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434

กลุ่มงานทันตกรรม


ทพญ.พิชาวีร์ พาณิชพงษ์พันธุ์
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

ทพญ.มนุญญา อัจฉริยพันธุ์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ


นางธนีนุช ปานพันธุ์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน


นางสยุมพร โตอ่อน
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

 


นางอนันญา อินนก
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน


นางสาวยุวดี ผิวตาลดี
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน


นางสาวธันยาภรณ์ คล้ายหะนาพนักงานช่วยเหลือคนไข้


นายวรเทพ กำจร
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข