กลุ่มงานทันตกรรม


ทพญ.วิราวัลย์ เพาะปลูก
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม


ทพญ.เนตรนภา แคนยุกต์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ


นางธนีนุช ปานพันธุ์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน


นางสยุมพร โตอ่อน
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

 


นางอนันญา อินนก
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน


นางสาวยุวดี ผิวตาลดี
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน


นางนภัสภรณ์ น้ำฉ่ำ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้


นายวรเทพ กำจร
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข