กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค


ภก.มารุพงศ์ สุขพ่อค้า
เภสัชกรปฏิบัติการ


นางชนิดา โพธิ์วัฒ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

 


ภญ.ศิริรัตน์ บัวคง
เภสัชกรปฏิบัติการ


นางสาวสุภัคชญา เวชปาน
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติการ
 


ภญ.อุดมลักษณ์ อุสาหะ
เภสัชกรปฎิบัติการ


นางจุฑามาศ แก้วเกิด
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติการ

 


นส.มนชิตา ลักษณะบุตร
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน