กลุ่มงานการแพทย์

นพ.ธนา พุทธากรณ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ


นพ.สิทธิสุข ไอยะรา
นายแพทย์ปฏิบัติการ


พญ.พัดชา คุ้มไพรี์
นายแพทย์ชำนาญการ


ทพญ.วิลาวัลย์ เพาะปลูก
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ


พญ.สามิตรา กลีบบุบผา
นายแพทย์ปฎิบัติการ


นพ.ศรวิทย์ โอสถศิลป์
นายแพทย์ปฏิบัติการ


ทพญ.เนตรนภา แคนยุกต์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ