หมู่ที่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 088-6146266
โทรสาร 036-597434

กลุ่มงานการแพทย์

นพ.ธนา พุทธากรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์
พญ.ชลธาร ชาตะปัทมะ
นายแพทย์ปฏิบัติการ

 

 
พญ.ปาณิสรา ฟางสะอาด
นายแพทย์ปฏิบัติการ