กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์


นพ.ธนา พุุทธากรณ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานรังสีวิทยา


นางสาวจิตติมา วัฒนสุนทร์
นักเทคนิคการแพทย์


นางสมพิศ บุษบง
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์


นายสมบัติ ชัยบุรินทร์
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์