หมู่ที่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู


นางอุบล แก้วเกิด
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

 งานกายภาพบำบัด งานแพทย์แผนไทย  งานแพทย์ทางเลือก


นางสาวดวงพร ดวงสุดา
นักกายภาพบำบัดปฎิบัติการ


นางประนอม เหมือนพงษ์
ผู้ช่วยการพยาบาล