กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู


พญ.พัดชา คุณวุฒิ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

งานกายภาพบำบัด
งานแพทย์แผนไทย

นางสาวดวงพร ดวงสุดา
นักกายภาพบำบัดปฎิบัติการ
 

นางศรีนวน ศิลามาศ
หัวหน้างานห้องคลอด
 

นางสาวดาววงษ์ เบ้าเคลือบ
นักกายภาพบำบัดปฎิบัติการ

นางประนอม เหมือนพงษ์
ผู้ช่วยการพยาบาล