กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์


นายวิษณุ บุญเลิศ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์


นางรุ่งรัตน์ มีสายมงคล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางรัตชญา ปอไหม
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวพรเพ็ญ วงษ์สนธิ์
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์