กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว และบริการด้านปฐมภูมิ


นางสิลินทิพย์ ชัยบุรินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว และบริการด้านปฐมภูมิ

 


นายเชิดชาย เจริญสอน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางสายพินท์ คงมลายู
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวชาลิสา ผิวผ่อง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 


นางวราภรณ์ อินทสโร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางปราณี ขำสุวรรณ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวนัทมนต์ น้ำทอง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน