หมู่ที่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434


นางรุจิรา ละอองนวล
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล


นางไพฑูรย์ ชมจันทร์
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก


นางขนิษฐา แสงทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวเมตตา อิ่มสำอางค์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางนพรัตน์ คุ้มครอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางธมกร โชคธนธรณ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวขวัญชนก ทองประพันธุ์
เวชสถิติ


นางทิพย์ประภา คำเมือง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้