นางรุจิรา ละอองนวล
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล


นางไพฑูรย์ ชมจันทร์
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก


นางขนิษฐา แสงทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวเมตตา อิ่มสำอางค์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางนพรัตน์ คุ้มครอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางธมกร โชคธนธรณ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวขวัญชนก ทองประพันธุ์
เวชสถิติ


นายปริญญา อินทสโร
พนักงานช่วยเหลือคนไข้


นางศณิษา วีระพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ


นางทิพย์ประภา คำเมือง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้