นางรุจิรา ละอองนวล
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล


นางนุชนาตย์ เอมอินทร์
หัวหน้างานผู้ป่วยใน


นางศิริรัตน์ เจริญศุภรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางเรณู พูลทรัพย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางจินดา ซาหว้า
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางเตือนใจ ภูยางดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางพรสวรรค์ ประภากร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางกัญญารัตน์ พรอภิชาติกุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางอารีย์ วงษ์หอม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางหนึ่งฤทัย เนียมโสต
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางอุษา นาคสนิท
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางจารุวรรณ จันทร์ขิ่น
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวบุปผา เพาะปลูก
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


นางสาวเพชรรัตน์ ป่านฉนี้
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 


นางปัทมา ทองนุ้ย
พนักงานทั่วไป