หมู่ที่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434


นางรุจิรา ละอองนวล
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล


นางนวรัตน์ จ่อมจีน
หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน


นางพิชมน ติยะจามร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางวันดี พิสัย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวทิพวัลย์ เนียมสำราญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางก้อนทอง คำคงศักดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาววิราวัลย์ พานทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางรุ่งนภา คันธจรรย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางอัจฉรี อินทร์งาม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นายวันรัตน์ แสวงเจริญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายนิชิวัฒน์ บุญเลิศ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้