นางรุจิรา ละอองนวล
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล


นางศิริวรรณ ยิ้มย่อง
หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน


นางประภาศรี ติยะจามร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางวันดี ภู่พวง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางนวรัตน์ จ่อมจีน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางก้อนทอง คำคงศักดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาววิราลัลย์ พานทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางรุ่งนภา คันธจรรย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางอัจฉรี อินทร์งาม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นายวันรัตน์ แสวงเจริญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวทิพวัลย์ เนียมสำราญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นายสืบพงษ์ ชอบธรรมดี
พนักงานทั่วไป