หมู่ที่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434


นางรุจิรา ละอองนวล
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

งานห้องผ่าตัด
งานห้องคลอด

นางจิรภา ละอองนวล
หัวหน้างานห้องผ่าตัด
 

นางวรรณภา เจริญสอน
หัวหน้างานห้องคลอด
 

นางอุบล แก้วเกิด
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางรุ่งนภา สิงห์มงคลศักดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ