ที่ 76/5 หมู่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434


นางไพฑูรย์  ชมจันทร์
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

งานห้องผ่าตัด
งานห้องคลอด
นางสมจิตร จารี
หัวหน้างานห้องผ่าตัด
 

นางวรรณภา เจริญสอน
หัวหน้างานห้องคลอด
 
 
 
นางรุ่งนภา  คันธจรรย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ