นางรุจิรา ละอองนวล
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

งานห้องผ่าตัด
งานห้องคลอด

นางจิรภา ละอองนวล
หัวหน้างานห้องผ่าตัด
 

นางวรรณภา เจริญสอน
หัวหน้างานห้องคลอด
 

นางอุบล แก้วเกิด
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางรุ่งนภา สิงห์มงคลศักดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ