ที่ 76/5 หมู่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434


นางไพฑูรย์  ชมจันทร์
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

งานจิตเวชและยาเสพติด
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ


ดร.เฉลิมศรี ราชนาจันทร์
หัวหน้างานสุขภาพจิต/ยาเสพติด

 


นางกันยารัตน์ พรอภิชาติกุล
หัวหน้างานป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อ
 


นางใบเรียม เงางาม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

นายปริญญา อินทสโร
พนักงานช่วยเหลือคนไข้