นางรุจิรา ละอองนวล
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

งานจิตเวชและยาเสพติด
งานจ่ายกลาง

 


ดร.เฉลิมศรี ราชนาจันทร์
หัวหน้างานยาเสพติด

 

 


นางสมจิตร จารี
หัวหน้างานจ่ายกลาง

 

นางใบเรียม เงางาม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ


นางเฉลียว เอี่ยมเพ็ชร
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 

นางวิภา อ่อนนาค
พนักงานทั่วไป

 

นายเจนรบ หากุหลาบ
พนักงานทั่วไป