หมู่ที่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434

 

นางรุจิรา ละอองนวล
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

งานจิตเวชและยาเสพติด
งานจ่ายกลาง

 


ดร.เฉลิมศรี ราชนาจันทร์
หัวหน้างานยาเสพติด

 

 


นางสมจิตร จารี
หัวหน้างานจ่ายกลาง

 

นางใบเรียม เงางาม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

นางเฉลียว เอี่ยมเพ็ชร
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 

นางสาววิภา อ่อนนาค
บริการรายงานโรค
 

นายปริญญา อินทสโร
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 
นายสุพจน์ มัจฉิม
พนักงานขับรถยนต์