ที่ 76/5 หมู่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434


นางดวงพร ดวงสุดา
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

นางสาวณัฐธิดา เจริญศิริ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจุฑามาศ ภู่ลาย
แพทย์แผนไทย

นางสาวรัศน์นรี วัฒนหิรัญเจริญ
แพทย์แผนไทย

นางประนอม เหมือนพงษ์
พนักงานช่วยการพยาบาล