ที่ 76/5 หมู่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ความเป็นเลิศเท้าเบาหวาน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยร่วมมือกับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ #การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนด้านเท้าเบาหวาน โดยมี นพ.สุขสันติ พักธรรมนัก นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการผู้อำนวยการ รพ.ท่าช้าง เป็นประธานเปิดการประชุม #นพ.สุขสันติ พักธรรมนัก นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการผู้อำนวยการ รพ.ท่าช้าง พร้อมหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน และคณะเจ้าหน้าที่ รพ.ท่าช้าง #ต้องขอขอบพระคุณ รศ.พญ.ทิพาพร ธาระวานิช ประธานคณะกรรมการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ,คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชม รพ.ท่าช้าง และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนด้านเท้าเบาหวานเป็นอย่างดียิ่ง นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณ บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีทุกท่านที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างสูง ณ โรงพยาบาลท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี