ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสอบราคา ประกวดราคา

  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาชุดเรียกพยาบาล
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเดือน ก.ย.- ต.ค 62
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2563 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม2562
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างทำอาหารโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563
                                                                                                    >> อ่านทั้งหมดคลิก <<

 

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว และบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลท่าช้าง ได้จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง) ปี 2562 แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพเอื้อต่อการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้น ( พฤติกรรมเสี่ยงลดลง ) #ขอขอบคุณ วิทยากร คุณอัญชลี ตรีลพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี