ที่ 76/5 หมู่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง
EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 
1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการ                                                   
1.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบปีงบประมาณ 2563 
1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
DOWNLOAD

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ                                                                                       
2.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  
                        
2.3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
DOWNLOAD

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
3.1 การเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
DOWNLOAD

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
4.1  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ

4.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)                                                       
4.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site/สื่อสารผ่านช่องทางอื่น
DOWNLOAD

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
5.1 บันทึกข้ออนุมัติดำเนินโครงการ                                                                                              
5.2 โครงการ

5.3 รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมแสดงความคิดเห็น
5.4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม                                                                                 
5.5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
                                       
5.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือ ช่องทางอื่น
DOWNLOAD 

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่       
6.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ                                                                                    
6.2 โครงการ                                                                                                                               
6.3 รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ                                                  
6.4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก                                                                           
6.5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม                                                                                            
6.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ                                             
6.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น
DOWNLOAD

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่         
7.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ                                                                    
7.2 โครงการ                                                                                                                                     
7.3 รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย ที่เข้ามาร่วมดำเนินการ
DOWNLOAD

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
8.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ                                                                                
8.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  
                                                            
8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
                                                    
8.4 รายงานผลการดำเนินการ  ดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรค                                         
8.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น
DOWNLOAD

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
9.1 การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน                                                            
9.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น
DOWNLOAD

ความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี                                                                                       
10.1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563             
10.2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                  
10.3 หลักฐานแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
DOWNLOAD


EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
11.1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน                                              
11.2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ                                         
11.3 หลักฐานแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
DOWNLOAD


EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี                                  
12.1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการ 

12.2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการ
                            
12.3 หลักฐานแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
DOWNLOAD

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

13.2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 

13.3 หลักฐานแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 
                                                        
13.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั้วทั้งองค์กร  
                          
13.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 

13.6
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site/สื่อสารผ่านช่องทางอื่น
DOWNLOAD

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ 
14.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
14.2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 
              
14.3 ภาพประกอบ

14.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site/สื่อสารผ่านช่องทางอื่น
DOWNLOAD

ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน                                                                    
15.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
                            
15.2 ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหารสูงสุด
                                                                                        
15.3 ภาพประกอบ
                                                                                                                                      
15.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น
DOWNLOAD

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
16.1 คำสั่งผู้รับผิดชอบ
16.2 หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆ                                
16.3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

16.4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน หรือ Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน

16.5 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน          
16.6 มีระบบการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน                                                                                                                 
16.7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม  และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท  จำนวน  2  รอบการประเมิน  คือ  6 เดือน และ 12 เดือน

16.8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
17.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารช่องทางอื่น 
17.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด
17.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน                                                                                                                           
17.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ 

17.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น
DOWNLOAD

วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน                         
18.1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรม  
                                                                    
18.2 โครงการ/กิจกรรม  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  
                                       
18.3 ภาพกิจกรรม                                                                                                                                       

18.4 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม  ระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัด  ดาวน์โหลด   
18.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
19.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการ
19.2 การรวมกลุ่มมีการกำหนดสมาชิก วัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงานชัดเจน
19.3 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงให้มีความโปร่งใส
19.4 หลักฐานสะท้อนความคิดริเริ่มเพื่อสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส 
19.5 
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น
DOWNLOAD

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
20.1 การจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง 
                                                                                                        
20.2 สรุปผลรายงานการประชุม 
                                                                                                                  
20.3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง 
                                                                                                      
20.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ                                                                                              

20.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น
DOWNLOAD

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
21.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ  
                                                                                      
21.2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
                                                                    
21.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน                                                                                                                 
21.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม  และการรายงานผลการดำเนินงาน 
                        
21
.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น
DOWNLOAD

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่                                             
22.1 หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน
                            
22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม สัมมนา                                                                             
22.3 ภาพถ่ายประกอบ                                                                                                                           
22.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผล
22
.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น
DOWNLOAD

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง                                           
23.1 แผนการปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563  
                 
23.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ  
                                                                        
23
.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น 
23.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site/สื่อสารผ่านช่องทางอื่น
DOWNLOAD

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 
24.1 รายงานผลการกำกับติดตาม  ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 2 และ 4)  
                                
24.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ   
                                                                                          
24
.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น
DOWNLOAD

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
25.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ  
                                                                            
25.2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่                                                                   
25.3 หลักฐานการประชุมชี้แจง                                                                                                                
25.4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน                                                                                                                      
25.5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน  
                                  
25
.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น
DOWNLOAD

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
26.1 กระบวนการอำนวยความสะดวก  หรือการให้บริการประชาชน                                             
26.2 ภาพถ่ายประกอบ 
                                                                                                                              
26
.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือช่องทางอื่น
DOWNLOAD