เกี่ยวกับโรงพยาบาลท่าช้าง
ประวัติโรงพยาบาลท่าช้าง
วันที่ 24 ก.พ. 2513 โรงพยาบาลท่าช้าง ก่อกำเนิดขึ้น โดยเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง โดยพระครูศรีพรหมโสภิต (หลวงพ่อแพ) และประชาชน ร่วมกันก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 1 ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2519 กระทรวงสาธารณสุขได้ยกฐานะให้เป็น โรงพยาบาลอำเภอ ขนาด 10 เตียง ให้บริการทางการแพทย์แก่ชุมชน ทั้งด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ โดยมีผู้มารับบริการเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
ในปีงบประมาณ 2537 กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้าง โรงพยาบาลแห่งใหม่ขึ้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ในเนื้อที่ 19 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา และขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง และเปิดให้บริการแก่ผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2538 มาจนถึงปัจจุบัน
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน บุคลากรมีความสุข ผู้รับบริการพึงพอใจ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
 
พันธกิจ (Mission)
๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
๒.สนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย และประชาชนมีส่วนร่วม ในการดูแลสุขภาพ
๓.พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน
ปรัชญา โรงพยาบาลท่าช้าง
บริการด้วยไมตรี ทุกชีวี เราห่วงใย
 
เป้าหมาย (Goals)

๑.ประชาชนได้รับบริการที่ถูกต้องปลอดภัยตามมาตรฐานการบริการครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และ การฟื้นฟูสภาพ
๒.ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับ
๓.ประชาชนได้รับบริการการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ
๔.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนำสารสนเทศมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.มีการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง ที่มีประสิทธิภาพ
๖.มีการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
๗.การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๘.ประชาชนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองและชุมชน
๙.ประชาชนกลุ่มโรคเรื้อรังในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๑๐.ภาคีเครือข่ายมีชุมชนต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพ
๑๑.บุคลากรมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพตามภาระหน้าที่
๑๒.บุคลากรมีความสุขในการทำงาน ๑๓.บุคลากรมีสุขภาพดี

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑.พัฒนาระบบการให้บริการของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน
๒.พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
๓.พัฒนาเชิงรุกครอบคลุมพื้นที่และประชาชนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
๔.บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีความสุขในการทำงาน

จัดทำโดย
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลท่าช้าง จ.สิงห์บุรี