คณะกรรมการบริหาร

นพ.สุขสันติ พักธรรมนัก
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าช้าง


นางรุจิรา ละอองนวล
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล


นพ.ธนา พุทธากรณ์
นายแพทย์ชำนาญการ


ทพญ.วิลาวัลย์ เพาะปลูก
หัวหน้างานทันตกรรม


นางสาวมัลลิกา บัวงาม
หัวหน้ากลุ่มการจัดการทั่วไป


นางสิลินทิพย์ ชัยบุรินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
และบริการด้านปฐมภูมิ


นายวิษณุ บุญเลิศ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์
ภก.กิตติศักดิ์ เหลืองใส
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค

 
 
 
จัดทำโดย
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลท่าช้าง จ.สิงห์บุรี