แผนที่ สถานที่ตั้ง โรงพยาบาลท่าช้าง
ในเขตพื้นที่ที่ โรงพยาบาลท่าช้างรับผิดชอบมี
  • วัดทางพุทธศานา 4 แห่ง
  • โรงเรียนประถม 2 แห่ง
  • วิทยาลัยเทคนิค 1 แห่ง
  • ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
จัดทำโดย
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลท่าช้าง จ.สิงห์บุรี