รูป ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ Email ภาระงาน
สมภพ.jpg
 
นายสมภพ  พรหมจรรยา 086 0361296 doctorcom36@gmail.com  
สาธารณสุขอำเภอท่าช้าง  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
สสอ.ท่าช้าง  
   
 
นายรังสรรค์  เชตประพันธ์ 087 1228811 rangsan.chet@gmail.com  1.) งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ  2.) งานประกันสุขภาพ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  3.) งานพัฒนาคุณภาพและการมีส่วนร่วม (งานพัฒนาคุณภาพและปฐมภูมิ)
สสอ.ท่าช้าง  4.) งานทรัพยากรบุคคล
   5.) งานนิติการ
 
นางจันทร์ทิพย์ ทองเหลือ 085 1755546 tchan2509@hotmail.com  1.) งานส่งเสริมสุขภาพและยาเสพติด
  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ  2.) งานบริหารทั่วไป
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
  สสอ.ท่าช้าง  
     
http://www.thachanghosp.org/images/vec6.jpg
 
นายณัฐชัย  พันธุ์ปั้น 081 9461923 copypan@hotmail.com  1.) งานควบคุมโรค
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ  2.) งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  3.) งานระบาดวิทยา
สสอ.ท่าช้าง  4.) งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
   
 
นางวัชรา ทรัพย์พาลี 087 0288695 wach07@hotmail.com  1.) งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  2.) งานทันตสาธารณสุข
สสอ.ท่าช้าง  3.) งานพัฒนาคุณภาพและการมีส่วนร่วม (งานสนับสนุนภาคประชาชน)
   4.) งานพัฒนาบุคลากร
   5.) งานบริหารทั่วไป (งานพัสดุครุภัณฑ์,งานธุรการ)
 
นายรังสรรค์ ยิ้มย่อง 089 8016576 sing99_99@hotmail.com  1.) งานบริหารทั่วไป
ผอ.รพ.สต.ถอนสมอ  2.) งานทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  
รพ.สต.ถอนสมอ  
   
ชมพูนุท.jpg
 
นางชมพูนุท นาคประสิทธิ์ 080 4328629 nokkaling2511@hotmail.com  1.) งานทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  2.) งานส่งเสริมสุขภาพและยาเสพติด (งานยาเสพติด)
รพ.สต.ถอนสมอ  3.) งานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ)
   4.) หมู่ที่ ๑,๘
   5.) โรงเรียนวัดถอนสมอ
วิเชษฐ.jpg
 
นายวิเชษฐ สังข์ฉิม 081 7573460  -  1.) งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  2.) หมู่ที่ ๖
รพ.สต.ถอนสมอ  3.) โรงเรียนวัดโบสถ์
   
   
 
น.ส.อมรรัตน์ ชอบธรรมดี 081 7122522 pucca_girlsgang@hotmail.com  1.) งานควบคุมโรค (งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  2.) งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
รพ.สต.ถอนสมอ  3.) งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
   4.) หมู่ที่ ๒,๓
   5.) โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง
 
นางอภิณห์พร อสัตถสนธิ 089 7889997 pream_5748@hotmail.com  1.) งานส่งเสริมสุขภาพและยาเสพติด (งานส่งเสริมสุขภาพ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  2.) งานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)
รพ.สต.ถอนสมอ  3.) งานควบคุมโรค (งานการแพทย์ฉุกเฉิน)
   4.) หมู่ที่ ๔,๕
   5.) โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์
 
น.ส.วิรัชฎา โทเอี่ยม 088 8924959 tong_bph@hotmail.com  1.) งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  2.) งานควบคุมโรค (งานควบคุมโรคติดต่อ)
รพ.สต.ถอนสมอ  3.) งานประกันสุขภาพ
   4.) งานพัฒนาคุณภาพและการมีส่วนร่วม
   5.) หมู่ที่ ๗
   6.) โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
 
น.ส.สุณัฏฐา พื่งสุริทร์ 090 9716485 Ladiizbovy@hotmail.com  1.) งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (งานแพทย์แผนไทย)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
(ลูกจ้างชั่วคราวแพทย์แผนไทย)  
รพ.สต.ถอนสมอ  
   
 
น.ส.เสาวนีย์ กลิ่นดอกไม้ 083 0953420 saowanee_3380@hotmail.com  1.) งานบริหารทั่วไป (งานธุรการ)
เจ้าพนักงานธุรการ  
(ลูกจ้างชั่วคราว)  
รพ.สต.ถอนสมอ  
   
 
นายสมหมาย บุญคำพงษ์ 089 0356549  -  1.) งานบริหารทั่วไป
ผอ.รพ.สต.วิหารขาว  2.) งานทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  3.) งานยาเสพติด
รพ.สต.วิหารขาว  4.) งานผู้สูงอายุ
   5.) งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์
   6.) หมู่ที่ 5
 
นายมานิต วิทยา 087 1284351 Nit_luck@hotmail.com  1.) งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  2.) งานควบคุมโรคติดต่อ
รพ.สต.วิหารขาว  3.) งานประกันสุขภาพ
   4.) งานพัฒนาคุณภาพและการมีส่วนร่วม
   5.) งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (งานคุ้มครองผู้บริโภค)
   6.) งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
   7.) งานพัสดุ
   8.) หมูที่ 1,2
 
นางเสาวลักษณ์ วิทยา 089 2372134 luckmanit@gmail.com  1.) งานการแพทย์ฉุกเฉิน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  2.) งานการเงินและบัญชี
รพ.สต.วิหารขาว  3.) งานส่งเสริมสุขภาพ
   4.) งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
   5.) งานเภสัชสาธารณสุข
   6.) งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   7.) งานทันตสาธารณสุข
   8.) หมูที่ 3,4
10815697_634873026625576_1500886548_n
 
นางรัชนี กำจร 081 2866674 rachnee-mai@hotmail.com  1.) งานบริหารทั่วไป
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  2.) งานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  3.) หมู่ที่ 2
๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลพิกุลทอง  
   
10719511_n
 
นายยงยุทธ ธิตินิลนิธิ 899008784  teelek_17@hotmail.com  1.) งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  2.) งานควบคุมโรคติดต่อ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  3.) งานบริหารยาและเวชภัณฑ์
๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลพิกุลทอง  4.) งานพัสดุ
   5.) หมู่ที่ 1
10819129_634873063292239_1579115125_n
 
น.ส.งามจิต พระเนตร 086 0909526 workingtun@hotmail.com  1.) งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  2.) งานพัฒนาคุณภาพและการมีส่วนร่วม (งานพัฒนาคุณภาพ/งานห้องปฏิบัติการ)
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  3.) งานการแพทย์ฉุกเฉิน
๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลพิกุลทอง  4.) งานประกันสุขภาพ (งานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น)
   5.) หมู่ที่ 5
10579712_634873046625574_456537405_n
 
น.ส.นภัทร พวงบุรี 081 9488559 ningtunta@hotmail.com  1.) งานทันตสาฦธารณสุข
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  2.) งานประกันสุขภาพ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  3.) งานพัฒนาบุคลากร
๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลพิกุลทอง  4.) งานส่งเสริมสุขภาพและยาเสพติด (งานอนามัยโรงเรียน/งานผู้สูงอายุ/
       งานออกกำลังกาย/งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์)
   5.) งานสุขภาพภาคประชาชน
   6.) งานการเงินและบัญชี
   5.) หมู่ที่ 3
10818985_634873056625573_2026389259_n
 
น.ส.สุพรรณี มณีวรรณ์ 091 8194238 A-SLAM_DUNK-A@hotmail.com  1.) งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  2.) งานคุ้มครองผู้บริโภค
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  3.) งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลพิกุลทอง  4.) หมู่ที่ 4
   
10819147_634873043292241_2035314255_n
 
น.ส.สุรืรัตน์ คงพันสี 086 7977524 Sureerat_miss@hotmail.com  1.) งานส่งเสริมสุขภาพและยาเสพติด (งานส่งเสริมสุขภาพ/งานรักษาพยาบาล/
พยาบาลวิชาชีพ (ลูกจ้างชั่วคราว)      งานอนามัยแม่และเด็ก/งานสุขภาพจิต/งานยาเสพติด/งานการแพทย์ฉุกเฉิน)
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  2.) งานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค
๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลพิกุลทอง  3.) หมู่ที่ 4
   
10807819_634873029958909_1991598404_n
 
นายไพโรจน์ เนกขำ 085 8239120  -  1.) งานช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วไป
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ลูกจ้างประจำ)  2.) งาน 5 ส.
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  
๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลพิกุลทอง